Tháp oxy hóa Oxyla thường được sử dụng để xử lý nước ngầm

Tháp oxy hóa Oxyla thường được sử dụng để xử lý nước ngầm cụ thể là oxy hóa các kim loại nặng có trong nước

Tháp oxy hóa Oxyla thường được sử dụng để xử lý nước ngầm cụ thể là oxy hóa các kim loại nặng có trong nước

  •  

     

    NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE