Tổ chức và nhân sự công ty Nước Lành

Tổ chức và nhân sự công ty Nước Lành - Good Water

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật doanh nghiệp

 • 1. Cơ cấu tổ chức 

  Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật doanh nghiệp, tuân thủ các quy định pháp luật khác và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành của Công ty được trình bày như sơ đồ dưới đây. 

  Sơ đồ: Mô hình cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Goodwater

  Mô hình cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Goodwater  

   

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế, nội quy khác của Công ty. 

  2. Ban điều hành Công ty năm 2018

  Thành viên Ban điều hành gồm:

  - Ông Đặng Xuân Vinh Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  - Ông Võ Minh Vỹ Phó Giám đốc 

  - Bà Trần Thị Kim Phụng Kế toán trưởng

  3. Cơ cấu nhân sự 

  - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  - Ban Giám đốc

  - Phòng Kế hoạch Kinh doanh

  - Phòng Công nghệ  

  - Phòng Hành chính

  - Phòng Kế toán 

  - Công ty xây lắp thành viên

  - Khối Xây lắp

  - Khối văn phòng

  - Khối sản xuất

  - Đội Giám sát

  - Xưởng sản xuất

  - Kho hàng

  Tổng số lao động : 45 người 

 •  

   

  NƯỚC LÀNH - GOOD WATER - NƯỚC LÀNHCST STORAGE - NƯỚC LÀNH - GOOD WATERCST STORAGE - GOOD WATER - CST STORAGE